Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.wygodnyfotel.com

data aktualizacji: 26.07.2021 r.

 

SPIS TREŚCI:

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. SPRZEDAŻ
  1. Warunki zawierania umowy sprzedaży.
  2. Czas i metoda dostawy.
  3. Sposoby płatności.
  4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
  5. Gwarancja i zwrot mebli kupionych przez internet
  6. Rękojmia – Konsumenci.
  7. Modyfikacje odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie sprzedaży na rzecz Przedsiębiorcy.
  8. Opinie w sklepie internetowym.
  9. Dropshipping.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dane osobowe.
  2. Prawa autorskie.
  3. Postanowienia końcowe.

 

SŁOWNIK

 1. DROPSHIPPING – usługa dostawy zlecona producentowi przez Sprzedawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi towarów przez producenta.
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY I CZAT – formularz i czat dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony Sklepu internetowego.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający stworzenie Konta klienta, może być jednocześnie Formularzem zamówienia.
 4. FORMULARZ ZAPISU DO NEWSTETTERA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający subskrypcję newlettera udostępnionego przez Sprzedawcę.
 5. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OPINII O PRODUKCIE – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający zamieszczanie opinii o Towarach Sprzedawcy.
 6. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OPINII O SKLEPIE - formularz serwisów zewnętrznych udostępniany przez Sprzedawcę umożliwiający zamieszczanie opinii o Sklepie.
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 8. KLIENT – podmiot na rzecz, którego mogą być/są świadczone usługi drogą elektroniczną lub który zamierza zawrzeć/zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. KONSUMENT – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny - osoba fizyczna  dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. KONTO KLIENTA– oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta baza zawierająca dane Klienta służące m.in. do nadzoru nad składanymi zamówieniami, dane rozliczeniowe oraz preferencje dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu.
 11. PRZEDSIĘBIORCA – zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
 12. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę w ramach tej działalności, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. REGULAMIN – niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze Sklepu internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym Sklep internetowy.
 14. SKLEP - Sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.wygodnyfotel.com. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Sklep jest prowadzony przez firmę PASTELOVE MOTYLE GABRIELA TOMAKA-ZĄBEK, NIP 5170061167, Palikówka 187D, 36-073 Palikówka
 15. TOWAR – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. UMOWA SPRZEDAŻY - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie i stosownych przepisach prawa, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 17. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA – stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty Zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Zamówienie może być złożone po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 18. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY - oświadczenie woli stanowiące zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, określające w szczególności cenę, rodzaj i liczbę Towaru. Umowa sprzedaży zawierana jest poprzez Potwierdzenie przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia i przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji (tj. akceptacji oferty złożonej przez Klienta).

 

 

I. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest bezpłatne, dobrowolne i dostępne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. Umowa o świadczenie usług, zawierana jest na czas nieokreślony i polega na:
  1. Prowadzeniu konta w Sklepie internetowym;
  2. Przesyłania Newslettera;
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, która ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania poszczególnych czynności z wykorzystaniem formularza, polega na:
  1. Udostępnieniu procesu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym;
  2. Udostępnieniu procesu komunikacji poprzez Formularz kontaktowy i czat;
  3. Udostępnieniu Formularza do zamieszczania opinii o Produkcie;
 4. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez zaznaczenie stosowego checkbox’a umieszczonego w toku procesu zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 6. W celu założenia Konta w Sklepie internetowym, Klient musi dokonać rejestracji poprzez Formularz rejestracji udostępniony na stronie Sklepu internetowego lub w toku składania Zamówienia. Dla rejestracji Konta niezbędne jest podanie podstawowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail, brak tych danych skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną. Klient po zatwierdzeniu Formularza rejestracji zostaje poinformowany o utworzeniu konta na wskazany przez niego adres e-mail, w tym momencie jego Konto zostanie utworzone. Chwila ta stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym. Założenie i korzystanie z Konta jest opcjonalne, dobrowolne i bezpłatne.
 7. Dla Klientów z którymi została zawarta umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym Sprzedawca może prowadzić sprzedaż towarów w ramach różnych kampanii sprzedażowych ograniczonych czasowo i ilościowo. Zarówno ilość dostępnych towarów jak i czas trwania podane są indywidualnie dla każdej kampanii.
 8. Usługa w zakresie przesyłania newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości zawierającej informacje o Towarach lub usługach Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy dokonali dobrowolnej subskrypcji. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera może być zawarta przez każdego Klienta, który wprowadzi swój adres e-mail w Formularzu rejestracji do newslettera udostępnionym na stronie Sklepu internetowego. Akceptacja zostaje dokonana poprzez zaznaczenie stosowego checkbox’a umieszczonego przy dokonywaniu subskrypcji lub podjęcia przez Klienta innego równoważnego działania świadczącego o chęci zapisu do newslettera. Z chwilą zapisu przez Klienta do newslettera zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera. Klient może w każdej chwili zrezygnować newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji poprzez kontakt mailowy pod adresem info@wygodnyfotel.com
 9. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Klient po wyborze Towarów i dodania ich do „koszyka” przechodzi do składania Zamówienia. Klient zostaje przekierowany na podstronę Sklepu internetowego na której znajduje się Formularz Zamówienia. Klient może złożyć Zamówienie odpowiednio – logując się na Konto Klienta, złożyć Zamówienie bez Konta Klienta, w toku składania zamówienia założyć Konto Klienta. Formularz Zamówienia należy uzupełnić o dane teleadresowe oraz adres e-mail. Przy składaniu zamówienia przez Klienta posiadającego Konto w Sklepie internetowym Formularz Zamówienia zostanie automatycznie uzupełniony o dane podane przy rejestracji Konta. Po zatwierdzeniu Formularza zamówienia Klient zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-maili w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowy. Jednocześnie złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty Zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Sprzedawca na stronie Sklepu internetowego udostępnia Formularz kontaktowy i czat. Klient może skorzystać z Formularza kontaktowego i czatu celem przesłania wiadomości do Sprzedawcy. Skorzystanie z Formularza kontaktowego wymaga podania podstawowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail. Po zatwierdzeniu Formularza kontaktowego lub wysłaniu pierwszej wiadomości za pośrednictwem czatu zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu procesu komunikacji poprzez Formularz kontaktowy i czat.
 11. Sprzedawca na podstronach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym może udostępniać Formularz zamieszczania opinii o produkcie. Klient wypełnia Formularz zamieszczania opinii o treść indywidualnej i subiektywnej opinii o Towarach Sprzedawcy. Zamieszczając treści opinii Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania jej treści i ponosi wszelkie konsekwencje takiego udostępnienia. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu zamieszczanie opinii zawierana jest w momencie zatwierdzenia przez Klienta treści wprowadzonej do Formularza do zamieszczania opinii.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Klienta do usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku gdy Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, narusza dobre imię Sprzedawcy, narusza dobry wizerunek marki Sklepu internetowego, narusza przepisy prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.
 13. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba trzecia uzna, iż treść publikowana na stronie Sklepu internetowej narusza ich prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę handlową, powiadamia niezwłocznie Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony Sklepu internetowego, treści powodujących naruszenie.

 

2. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz na przesyłaniu newslettera , które są umowami bezterminowymi o charakterze ciągłym. Klient może wypowiedzieć umowę poprzez rezygnację udostępnioną przez Konto klienta lub przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: info@wygodnyfotel.com 
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje lub zapisy niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.

 

3. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@wygodnyfotel.com lub też telefonicznie pod numerem (+48) 571 310 940.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail. 

 

 

II. SPRZEDAŻ

1. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Wszelkie informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
 2. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia, i potwierdzone dodatkowo w podsumowaniu zamówienia.
 4. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego za pomocą Formularza zamówienia, a także na adres poczty elektronicznej: info@wygodnyfotel.com 
 5. Sprzedawca po zapoznaniu się i akceptacji treści Zamówienia, potwierdza otrzymanie złożonego przez Klienta Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji posiada status „Przyjęte do realizacji”. Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne elementy zamówienia (zestawienie Towarów ze wskazaniem ich nazw, ceny i danych Klienta).
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, która obowiązuje do momentu spełnienia świadczeń przez każdą ze stron - nie wyłączając postanowień i zasad w zakresie odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności za wady (rękojmi).
 7. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. Jeśli przez ten czas Klient nie odbierze zamówienia, nie opłaci go, nie otrzyma pozytywnej decyzji kredytowej lub Sklep nie będzie mógł się skontaktować z Klientem żeby zrealizować zamówienie – Sklep anuluje zamówienie.
 8. Własność zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą zaksięgowania na koncie Sprzedawcy całości ceny transakcji (cena Towaru wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki oraz innych usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach ).
 9. Przedsiębiorcy chcący otrzymać fakturę VAT do zamówienia, obowiązani są podać dane umożliwiające jej wystawienie w tym w szczególności nr NIP.
 10. Sprzedawca po zakończeniu procesu sprzedaży może przeprowadzić badania satysfakcji z obsługi procesu sprzedażowego. W tym celu Sprzedawca może udostępnić Klientowi Formularz zamieszczania opinii o sklepie lub ankietę satysfakcji. Klient formułuje opinię o treść indywidualnej i subiektywnej. Zamieszczając treści opinii Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania jej treści i ponosi wszelkie konsekwencje takiego udostępnienia. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zgłoszenia naruszeń w serwisie publikującym opinie lub usunięcia Opinii w przypadku, gdy:
  1. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  2. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, serwisów nienależących do Sprzedawcy, w szczególności konkurencyjnych sklepów internetowych lub stron naruszający prawo polskie,
  3. zwierają dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe itp., które nie mogą być w sposób legalny udostępnione publicznie;
  4. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej,
  5. zawierają treści powszechnie uważane za wulgarne, obrażające innych, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje;
  6. zawierają treści, które działają na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszają dobre imię Sprzedawcy, naruszają dobry wizerunek marki Sklepu internetowego, naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
  7. są kopią opinii w całości lub części innych Klientów, producenta lub zawierają fragmenty treści z różnych źródeł;
 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba trzecia uzna, iż treść publikowana opinia narusza ich prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę handlową, powiadamia niezwłocznie Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie treści powodujących naruszenie.
 2. Treści opinii Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść przedkładanych opinii.

 

2. Czas i metoda dostawy

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską na terytorium Polski. Szczegółowe informacje dotyczące dostaw dostępne są na podstronie sklepu „Czas i koszt dostawy”.
 2. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania Zamówienia.
 3. Towar jest magazynowany i wysyłany z magazynu produktów, umiejscowionego w Stalowej Woli, przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2.
 4. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od rodzaju towaru oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy. 
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub koncie rozliczeniowym pośredników płatności do chwili skompletowania i wysłania Towarów.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem” czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega możliwość wyłączenia lub zmiany poszczególnych form płatności oraz dostawy towaru.
 8. Czas dostawy Towaru uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot umowy nie jest dostępny, poinformuje o tym Klienta w terminie do 30 dni od Zawarcia umowy. W zależności od dyspozycji Klient, Sprzedawca:
  1. zwróci całą otrzymaną od niego cenę lub;
  2. wyślę inny Towar zgodny ze wskazaniem Klienta dokonując rozliczenia ceny tego towaru z kwotą wpłaconą już przez Klienta. 
 1. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient ma obowiązek zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona uszczerbku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta), jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
 2. W przypadku zakupu Towaru sprzedawanego w modelu Dropshippingowym, termin i sposób dostawy uzależniony jest od konkretnego producenta, który wysyła Towar. O sposobie wysyłki i szacowanym czasie dostawy Klient zostanie poinformowany w toku składania zamówienia.

 

3. Sposoby płatności

 1. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  1. Płatności elektroniczne z wykorzystaniem pośredników płatności;
  2. Płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electron, Maestro;
  3. Przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy;
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Sprzedawca zastrzega, że wyżej wskazane formy płatności mogą być modyfikowane, okresowo wyłączane lub wymieniane na inne.
 4. Zamówienia z wybraną metodą płatności "Przelew tradycyjny" należy opłacić wciągu 3 dni roboczych (w tym czasie na koncie Sprzedawcy powinna zostać zaksięgowana płatność). W innym wypadku, zamówienie zostanie anulowane.
 5. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego pośrednika płatności bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.
 6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, który zostanie wskazany w toku składania Zamówienia, Sprzedawca może wyznaczyć dodatkowy termin na dokonanie płatności. Sprzedawca może też odstąpić od Umowy sprzedaży z uwagi na jej nie opłacenie po upływie terminu płatności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie zostanie przesłane do Klienta w formie dokumentowej.
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. Natomiast, gdy umowa dotyczy świadczenia usług, termin do odstąpienia od niej wygasa po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres e-mailowy Sprzedawcy info@wygodnyfotel.com lub za pomocą formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, wraz z kosztami najtańszego sposobu dostarczenia towaru (w przypadku możliwości wyboru darmowej wysyłki koszt dostarczenia nie podlega zwrotowi). Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy . z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w ust. 6 poniżej. 
 5. Zwrot w przypadku odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru, zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. 
 6. Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze płatnością do czasu otrzymania Towaru.
 7. Zakupiony towar należy zwrócić na odpowiedni adres podany przez Sprzedawcę, a w przypadku wyraźnego zastrzeżenia Sprzedawcy, Sprzedawca sam może odebrać zwracany Towar od Klienta (np. z uwagi na rozmiar Towaru); 
 1. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. z późn. zm.).
 3. W drodze wyjątku Sprzedawca może umożliwić Klientom nie korzystającym z uprawnień konsumenckich dokonanie zwrotu Towaru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Przed skorzystaniem z tego uprawnienia Klient niebędący Konsumentem ma obowiązek zwrócić się do sklepu (telefonicznie lub drogą mailową) celem ustalenia warunków zwrotu. W przypadku akceptacji warunków zwrotu przez Strony, Klient niebędący Konsumentem odsyła przedmiot sprzedaży, przestrzegając następujących warunków:
  1. produkt powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu;
  2. produkt powinien być kompletny, nieuszkodzony, bez śladów użytkowania;
  3. do produktu należy załączyć komplet dokumentów sprzedażowych; 
 1. Jeśli otrzymany produkt posiada uszkodzenia niezależne od Klienta, konieczne jest ich stwierdzenie i potwierdzenie protokołem szkody spisanym przy kurierze. Protokół ten powinien zostać spisany przy odbiorze (w przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku, gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone - szkoda ukryta). Równocześnie klient powinien o tym fakcie poinformować sklep drogą mailową (info@wygodnyfotel.com), a także dołączyć protokół szkody do dokumentów związanych z odstąpieniem.
 2. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinno posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Postanowienia niniejszego działu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Sprzedawca zastrzega, że odstąpienie od umowy sprzedaży dokonane przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta może podlegać dodatkowej weryfikacji poprzez analizę oświadczeń Przedsiębiorcy na prawach konsumenta złożonych w toku składania zamówienia i/lub analizy wpisu do stosownego rejestru działalności gospodarczych. 

 

5. Gwarancja i zwrot mebli kupionych przez internet

 1. Zgodnie z Prawem Konsumenckim, Kupujący może zwrócić produkt kupiony przez internet w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. W tym celu Kupujący w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru musi złożyć Sprzedającemu oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz preferowanym dniu przyjazdu firmy spedycyjnej po zwracany produkt. Sprzedający zleci odbiór towaru przez spedytora w ciągu 14 dni od momentu, kiedy towar jest gotowy do zwrotu, chyba że kupujący sam zorganizuje transport zwrotny. Zwroty powinny być wówczas realizowane niezwłocznie, to jest najpóźniej w ciągu 14 dni. Przesyłki za pobraniem (Cash-on-Delivery) nie będą przyjmowane. Towar musi być zapakowany i przygotowany do transportu w oryginalnym opakowaniu. W przypadku, gdy po sprawdzeniu zwrócony artykuł znajduje się w innym stanie niż pierwotnie wysłany do odbiorcy, np. w przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych wynikających z montażu lub demontażu, zastrzegamy sobie prawo do potrącenia kosztów części zamiennych lub utraty wartości spowodowanej tym uszkodzeniem. Kupujący powinien sfotografować przesyłkę przed jej zwrotem i przesłać zdjęcia do Sprzedawcy. Instrukcja w jaki sposób należy zwrócić produkt jest dostępna na podstronie Gwarancja i zwroty
 2. Naszym Klientom udzielamy 2-letniej gwarancji producenta na większość produktów. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy towaru do Klienta. Rachunek/faktura jest dokumentem potwierdzającym gwarancję, na podstawie którego mogą Państwo reklamować produkt. Kupujący musi sprawdzić towar w momencie dostawy. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłaszać w formie pisemnej. Wszystkie nowe zamówienia są objęte gwarancją przez okres 24 miesięcy. W ramach gwarancji producenta, kupujący ma prawo do bezpłatnej naprawy, jeśli producent nie wymienia produktu na nowy. Różnice w kolorze, nieprawidłowości w strukturze drewna i tzw. pęknięcia włoskowate są naturalne i w ramach zakupu są akceptowane przez kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania gwarancji, zależnie od warunków gwarancyjnych producenta towaru.

 

6. Rękojmia - konsument

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi rzecz wolną od wad fizycznych lub prawnych. 
 2. Sprzedawca odpowiada za wadę nowego towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 3. W zakresie terminów i uprawnień Konsumenta i Sprzedawcy zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi (art. 556 - art. 576 k.c.).
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Konsument nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ramach rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna lub nie wpływa na walory użytkowe.
 6. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Konsumentowi w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Konsumenta, warunków oświetlenia itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do dokonywania zakupów.
 7. Zawiadomienie o wadliwości Towaru powinno zawierać: imię i nazwisko Konsumenta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, w miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@wygodnyfotel.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Palikówka 187D, 36-073 Palikówka.
 8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail lub w inny podany przez Konsumenta sposób.
 10. Po rozpatrzeniu reklamacji (zarówno pozytywnej jak i negatywnej), Sprzedawca odsyła na własny koszt Towar bezpośrednio do Konsumenta. Jeżeli Towar nie zostanie przez Konsumenta odebrany i zostanie zwrócony do siedziby Sprzedawcy, Sprzedawca kontaktuje się z Konsumentem telefonicznie lub na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail, informując go o możliwości osobistego odebrania Towaru lub możliwości ponownego przesłania na koszt Konsumenta. Konsument ma 30 dni na odbiór zwróconego Towaru lub złożenie oświadczenia o ponownej wysyłce. Po przekroczeniu tego terminu zwrócony Towar zostaje przesłany do placówki logistycznej Sprzedawcy, który jest uprawniony do obciążenia kosztami magazynowania Konsumenta, a w przypadku braku przestrzeni magazynowej do utylizacji Towaru na koszt i ryzyko Konsumenta. W przypadku utylizacji Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę zakupu potrącając koszt magazynowania i utylizacji.

 

7. Modyfikacje odpowiedzialności sprzedawcy w zakresie sprzedaży na rzecz przedsiębiorcy.

 1. Odstąpienie od umowy przez Przedsiębiorcę jest możliwe jedynie w sytuacji kiedy wada Towaru jest istotna i pozbawia Towar jego funkcjonalności. Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 2. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określone w art. 556 – art. 576 k.c. przysługuje jedynie w sytuacji gdy Przedsiębiorca zbadał Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 3. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 4. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży lub skorzystania z prawa rękojmi niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania Towaru. 
 5. Termin ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę zostaje wydłużony do 21 dni.
 6. Poza zasadami ustalonym w sposób odrębny w niniejszej części, zapisy ust. X Regulaminu stosuje się odpowiednio. 
 7. Postanowienia niniejszego działu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

8. Opinie w sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
 5. Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowym o wartości 5% do wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie Internetowym podczas kolejnych zakupów. Kod rabatowy jest ważny bezterminowo. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

9. Dropshipping

 1. Towary sprzedawane w modelu Dropshippingu mogą być oznaczone na stronie Sklepu etykietą „wysyłka od producenta” lub innym równoważymy określeniem wskazującym na stosowanie wysyłki bezpośrednio od producenta.
 2. Przy zastosowaniu modelu Dropshippingu Sprzedawca zastrzega zmianę lub wyłączenie poszczególnych sposobów płatności i/lub dostawy.
 3. Proces reklamacji i/lub procedury zwrotu konsumenckiego może być obsługiwany również bezpośrednio przez producenta.
 4. Odesłanie Towaru do naprawy z tyt. rękojmi i/lub w ramach zwrotu konsumenckiego Klient dokonuje bezpośrednio na adres producenta. W przypadku trudności w ustaleniu tego adresu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu pozyskania tej informacji.III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę  w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Klientów są należycie zabezpieczane, a Formularze Zamówienia i Rejestracji służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany.
 4. Przetwarzając dane osobowe Sprzedawca  zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich  pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
 5. Klienta przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
 6. Szczegółowe regulacje dotyczące Polityki prywatności dostępne są na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy.

 

2. Prawa autorskie

Przedstawione na stronie Sklepu internetowego szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy

 

3. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w pierwszej kolejności będą rozwiązywane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku uzyskania wzajemnego porozumienia w zakresie kwestii spornych, sprawa będzie rozstrzygana przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy
 3. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. W zakresie roszczeń Konsumentów szczegółowe informacje i procedury dostępne są u właściwych miejscowo rzeczników praw konsumenta lub w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 26 Lipca 2021 roku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także poprzez wysyłanie wzmianki o zmianach treści na adres e-mail Klienta.
 5. Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Sprzedawcę jak i Klienta od momentu opublikowania zmian na stronie Sklepu internetowego
 6. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 7. Sformułowania i opisy stosowane do określenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego Sprzedawcy użyte w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności nazwy i opisy przycisków, piktogramów i ikon mogą zostać zmienione na równoważne. Dokonanie takiej zmiany nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu
 8. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.wygodnyfotel.com/regulamin
 9. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl